MISSION

To enhance transparency, public accountability and responsible governance, promote freedom of information, provide access to official records, preserve and popularize FiIipino cuIturaI heritages, and strengthen national identities, while building international understanding through the effective implementation of programs on records management and archives administration.

HANGARIN

Linangin ang pamamahala na tapat, may pananagutan at may linaw, isulong ang malayang daloy ng impormasyon, maayos na paggamit ng mga opisyal na batis ng karunungan, pangalagaan at palaganapin ang mga kabihasnang Filipino at pasiglahin ang mga pambansang pagkakakilanlan habang itinatatag ang pangdaigdig na kaunawaan alang-alang sa mabisang pagpapatupad ng mga adhikain hinggil sa pangangasiwa at pagsisinop ng mga talâ.

VISION

A national records management and archival institution firmly committed to fostering good governance and cultural pride for a vibrant, well informed, developed and open Filipino society.

MITHI

Isang pambansang institusyon sa pangangasiwa at pagsisinop ng mga talâ na taos na magtataguyod ng tuwid na pamamahala at maningning na mga kultura para sa isang mayabong, maalam, maunlad at bukas na lipunang Filipino.